Login

Register

Login

Register

אלפון מושגים בהלכה

זמינות:

15.00

כמות:
קטגוריות:

תיאור המוצר

אלפון מושגי הלכה שונים המסייע לתלמיד ברכישת השפה ההלכתית והכרת מושגי הבסיס בהלכה

בבואנו להעמיק בהלכה, עלינו להכיר משגים וכללים שונים שעליהם היא
מבוססת.
מטרת האלפון שלפניכם היא לסייע לתלמידים לסגל לעצמם את השפה
ההלכתית ולרכוש מיומנות בסיסית לניתוח מקרים ולנסוח שאלה מושכלת
לרב.
כדי להתמצא בהלכה, חשוב שהתלמיד ילמד לנסח נתונים בצורה
מדויקת, תוך התיחסות לנסיבות, לשעורים (מדות) וכדומה.
לצורך כך רוכזו באלפון זה מושגי הבסיס הקשורים לתוכנית הלימודים
בהלכה לתלמידים מכתה ד' ומעלה.
נסיים בתפילה ובתקוה כי לימוד ההלכה בעיון ובהעמקה יביא לקיום
המעשי של ההלכה, תוך הקפדה על כל פרטי המצוה וביתר חיות, ויהיה
זה עוד צעד לקרוב הגאולה האמיתית והשלימה.

קטגוריות:

מידע נוסף

לכיתה

, , , ,

https://www.reshetch.org/sites/default/files/booksample/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA.pdf.reshetch.org/sites/default/files/booksample/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA.pdf">https://www.reshetch.org/sites/default/files/booksample/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA.pdf