Login

Register

Login

Register

אלפון המושגים

אלפון מושגים בהלכה

זמינות:
אלפון מושגי הלכה שונים המסייע לתלמיד ברכישת השפה ההלכתית והכרת מושגי הבסיס בהלכה בבואנו להעמיק בהלכה, עלינו להכיר משגים וכללים שונים שעליהם היא מבוססת. מטרת האלפון שלפניכם היא לסייע לתלמידים לסגל לעצמם את השפה ההלכתית ולרכוש מיומנות בסיסית לניתוח מקרים ולנסוח שאלה מושכלת לרב. כדי להתמצא בהלכה, חשוב שהתלמיד ילמד לנסח נתונים בצורה מדויקת, תוך [...]

15.00

כמות:
קטגוריות:

תיאור המוצר

אלפון מושגי הלכה שונים המסייע לתלמיד ברכישת השפה ההלכתית והכרת מושגי הבסיס בהלכה בבואנו להעמיק בהלכה, עלינו להכיר משגים וכללים שונים שעליהם היא מבוססת. מטרת האלפון שלפניכם היא לסייע לתלמידים לסגל לעצמם את השפה ההלכתית ולרכוש מיומנות בסיסית לניתוח מקרים ולנסוח שאלה מושכלת לרב. כדי להתמצא בהלכה, חשוב שהתלמיד ילמד לנסח נתונים בצורה מדויקת, תוך […]

קטגוריות:

מידע נוסף

לכיתה

, , , ,

https://www.reshetch.org/sites/default/files/booksample/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA.pdf.reshetch.org/sites/default/files/booksample/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA.pdf">https://www.reshetch.org/sites/default/files/booksample/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA.pdf