Login

Register

Login

Register

המושגים החסידים שלי

זמינות:

34.00

כמות:

תיאור המוצר

ספר לימוד אלבומי יחודי לתלמיד + ערכת מדבקות, ללימוד מושגי יסוד חסידות חב"ד

באלבום יוצרים התלמידים בצורה משותפת ויצירתית כעשרים מושגי יסוד בחסידות ובחסידות חב"ד בפרט.

עזרים להעברת החומר:

האלבום מלווה בערכת מדבקות למורה ולתלמיד
ומלווה במדריך למורה מובנה ומפורט.
ישנו שימוש לא מחייב במצגות מלוות הוראה.

עקרונות התוכנית:

בכיתה ד' הלימוד הינו נושאי, ע"פ רשימת נושאים בחסידות שפותחו ע"י צוות המקצוע הנושאים נבנו סביב שלשה מעגלים: נושאים כלליים בחסידות, משיח וגאולה, ותורת החסידות.
בשכבת גיל זו מטרת התכנית היא לבסס מושגי יסוד בחסידות ובחסידות חב"ד בפרט, שמהווים יסודות לחיים חסידיים.
במהלך שנת הלימוד התלמידים תיערך בכיתה למידה על אודות מושגים חסידיים ובמהלך הלמידה ולאחריה יצרו התלמידים אלבום ערכים בחסידות, שמילויו יצור אלבום ובו ידע אנציקלופדי כמו תקציר תוכן ותמונה למושגים הנלמדים, ומאידך יהיה בו שיתוף אישי ורגשי ופעילות יצירתית של התלמיד.
בסוף האלבום אנו מציעים כפולת עמודים ריקה, בה נציע למורים לחקור ולהגדיר בכיתה מושג שלא נלמד במהלך השנה אלא שהם ככיתה יבחרו.
אפשר להציג את האלבומים בסוף השנה באחד האירועים הבית ספריים, ובעצם העבודה באלבום היא ההערכה עצמה.

מספר עמודים:
60

מידע נוסף

לכיתה